Loading...

Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties geleverd door Lexa bv. Er zijn geen afwijkingen op deze voorwaarden mogelijk, tenzij bij schriftelijk akkoord van haar zaakvoerder.

2. De cliënt verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken aan Lexa bv. De cliënt staat zelf in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Lexa bv verstrekte informatie.

3. Eventuele betwistingen dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Lexa bv te worden meegedeeld, dit steeds binnen de 14 dagen. Deze termijn begint voor betwistingen over de verrichte prestaties te tellen vanaf de desbetreffende prestatie, over het aangerekende ereloon en kosten vanaf de ontvangst van de factuur. Bij ontstentenis van een schriftelijke, gemotiveerde klacht binnen de vooropgestelde tijd, zullen respectievelijk de prestaties en factuur als aanvaard worden beschouwd.

4. Alle bedragen zijn contant betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Lexa. Bij niet tijdige of niet correcte betaling is van rechtswege, zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 150.00. Tevens is een conventionele rente verschuldigd van 10% vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling.

5. De aansprakelijkheid van Lexa bv en diens advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering beroepsaansprakelijkheid is gedekt. Het kantoor is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door professionele derden waarop zij beroep doet.

6. Bij geschillen zijn de Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen; desbetreffend het Vredegerecht van het kanton Kapellen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law