Loading...

Blog

Hoe overleeft uw bedrijf corona?

We kunnen er niet meer omheen: het coronavirus (Covid-19) heeft België momenteel in zijn macht en zal onoverkomelijk heel wat schade veroorzaken in de Belgische ondernemingswereld.

De overheid heeft strikte en zeer verregaande maatregelen opgelegd om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te dijken en de kwetsbare personen in ons land te beschermen. Het volledige overzicht van de maatregelen opgelegd door de overheid, vindt u terug op info-coronavirus.be.

Het zijn moeilijke en verwarrende tijden voor iedereen. Hoewel gezondheid prioriteit nummer één is, stellen bedrijven - van groot tot klein - zich heel veel vragen over hun toekomst en de economische gevolgen van deze crisis.

Hoewel de toekomst onzeker is en niemand een glazen bol heeft, is het nog niet panikeren geblazen. De Belgische overheid heeft heel wat steunmaatregelen in het leven geroepen om de Belgische ondernemers te ondersteunen tijdens deze moeilijke tijden.

19.03.2020

Vind ons
op sociale media

Hoe overleeft uw bedrijf corona?

Welke steunmaatregelen werden reeds goedgekeurd door de Vlaamse overheid?

1. Betalingsuitstel voor de voorlopige sociale bijdragen

Indien u als zelfstandige uw omzet ziet dalen ingevolge het coronavirus (Covid-19) kan u betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 bij uw Socialezekeringsfonds (zijnde afhankelijk van uw bedrijf bijvoorbeeld Acerta, Xerius, Partena professional,...). Belangrijk hiervoor is dat u vóór 31 maart 2020 een verzoek indient wanneer u uitstel wil vragen voor het eerste kwartaal van 2020 en ten laatste vóór 15 juni 2020 voor het betalingsuitstel van het tweede kwartaal van 2020. Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

2. Vermindering voorlopige sociale bijdragen of zelfs vrijstelling

Indien een betalingsuitstel van de sociale bijdragen voor u niet voldoende is, kan er ook – onder strikte voorwaarden weliswaar- verzocht worden om een vermindering van de sociale bijdrage of zelfs een gehele of gedeeltelijke vrijstelling. U kan als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 aanvragen indien uw beroepsinkomen lager ligt dan één van de wettelijke drempels. Voor meer informatie contacteert u best uw sociaal verzekeringsfonds of vindt u op de website van de rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ).

3. Afbetalingsplannen voor fiscale verplichtingen

Ook voor deze fiscale verplichtingen (bedrijfsvoorheffing, BTW, personen -en vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) kan er een afbetalingsplan gevraagd worden en dit uiterlijk vóór 30 juni 2020. Bij het aangaan van een afbetalingsplan wordt gegarandeerd dat er een vrijstelling is van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet betaling. Let op: deze gunst wordt uiteraard enkel toegestaan aan bedrijven die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus en niet aan bedrijven met structurele financiële problemen. Wanneer U het aanslagbiljet of betaaluitnodiging van één van deze belastingen ontvangt, kan U per schuld een aanvraag doen bij het regionaal invorderingscentrum. Welk regionaal invorderingscentrum voor u bevoegd is, vindt u op de website van de FOD Financiën. Geef hier Uw postcode in en u ontvangt onmiddellijk de gegevens van het bevoegde centrum.

4. Uitstel voor het indienen van de aangiften in de BTW, vennootschaps -en rechtspersonenbelasting

Ook krijgt u extra tijd om de aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en uw btw-aangifte in te dienen. Voor de vennootschapsbelasting krijgt u tijd tot en met donderdag 30 april 2020. Voor uw btw-aangifte gelden volgende termijnen:

Aangifte over... Termijn verlengd tot...

februari 2020 6 april 2020

Maart 2020 7 mei 2020

1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Ook de termijn voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting wordt verlengd tot 30 april 2020. Alle ondernemingen die maandelijkse btw-aangiftes indienen, kunnen bovendien genieten van een versnelde teruggave van het btw-krediet op de rekening courant voor de maandaangiften van februari 2020. U kan een aangifte indienen tot en met 3 april 2020. Dit regime geldt ook voor starters. De versnelde terugbetaling zal uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren in plaats van op 29 mei of 30 juni 2020. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Financiën.

5. Uitstel tot betaling van btw, bedrijfsvoorheffing, RSZ en vennootschapsbelasting

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw, bedrijfsvoorheffing en vennootschapsbelasting zonder boetes of interesten te moeten betalen. Voor meer informatie kan u hier terecht. Ook voor de verschuldigde betalingen aan de RSZ wordt een uitstel toegekend tot 15/12/2020. U kan ook bepaalde vergoedingen toekennen aan uw werknemer waarop u geen RSZ-bijdrage verschuldigd bent wegens Covid-19. Zo kan u als werkgever bijvoorbeeld uw werknemers een bureauvergoeding toekennen. Dit is een onkostenvergoeding die de kosten van de werknemer m.b.t. verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal... dekt, wanneer de werknemer van thuis uit werkt. Meer informatie vindt u hier.

6. Tijdelijke werkloosheid voor personeel door overmacht

Indien u uw personeel niet langer kan tewerkstellen door het coronavirus, kan u tijdelijke werkloosheid aanvragen. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst zal dan tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst worden en uw personeel zal dan tijdens de periode dat ze niet werken terugvallen op een werkloosheidsuitkering. Waar aanvankelijk twee vormen van tijdelijke werkloosheid bestonden (één voor overmacht en de andere om wille van economische redenen) werden de procedures intussen sterk vereenvoudigd. Elke vorm van tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hebt u reeds een lopende regeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen? Dan mag u ervoor opteren om die lopende regeling te handhaven. u mag echter ook kiezen om voor de periode vanaf 13 maart 2020 over te stappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Werknemers genieten van een verhoogde RVA uitkering tot 30 juni 2020, zijnde 70% van het begrensd gemiddeld loon. De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. Als werkgever dien je een elektronische aangifte te doen bij het werkloosheidsbureau van uw exploitatiezetel. Voor meer informatie over tijdelijke werkloosheid kan u best de website van de RVA raadplegen.

7. Overbruggingsrecht

Indien u uw zelfstandige activiteiten moet onderbreken omwille van het coronavirus, bijvoorbeeld omdat u in quarantaine moet, kan u beroep doen op het overbruggingsrecht. Dit houdt in dat u tijdens deze moeilijke periode tot 12 maanden lang een financiële uitkering kan ontvangen. U hoeft intussen geen sociale bijdragen te betalen en behoudt wel een aantal sociale rechten. Voorwaarde is dat u uw zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Dit betekent dat wanneer u in zowel de maand maart als in april uw activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen hebt moeten onderbreken, u voor beide maanden een uitkering krijgt. Tijdens de onderbreking mogen wel nog bepaalde taken uitgevoerd worden, zoals beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voorbestaan van de onderneming te verzekeren. Zo heeft het verder uitbaten van een webshop of e-commerce geen invloed op uw aanvraag m.b.t. overbruggingsrecht. Ook medische beroepen kunnen hier een beroep op doen indien ze enkel tussenkomen voor dringende en absoluut noodzakelijke gevallen. Hoewel er aanvankelijk beslist werd dat zelfstandigen in bijberoep niet kunnen genieten van het overbruggingsrecht, komen zij nu toch in aanmerking voor deze tijdelijke crisismaatregel, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. Het feit dat u als zelfstandige in bijberoep daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid geniet, belet uw recht op overbruggingsrecht niet. Dit overbruggingsrecht dient bij uw sociaal verzekeringsfonds te worden aangevraagd voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet. Voor maart dient de aanvraag dus ten laatste tegen 30/09/2020 te gebeuren, voor april tegen 31/12/2020. Meer info vindt u hier.

8. Corona hinderpremie

Indien uw onderneming verplicht door de overheid moet sluiten door de coronacrisis, dan heeft u recht op een hinderpremie. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. De premie van 2.000 Euro voor de bedrijven die enkel in het weekend moeten sluiten wordt afgeschaft. Ook zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun netto belastbaar beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking voor deze premie. Indien uw onderneming na 21 dagen nog gesloten moet blijven, hebt u recht op een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag. De aanvraag voor deze premie moet binnen 30 dagen na de verplichte sluitingsperiode worden ingediend en dit online. Deze aanvraag is vanaf vandaag mogelijk. Indien u de hinderpremie wenst aan te vragen, klik dan hier.

9. Compensatiepremie

Heel wat ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten en dus niet in aanmerking komen voor de hinderpremie, lijden eveneens zware omzetverliezen ingevolge covid-19. Om hieraan tegemoet te komen heeft de Vlaamse regering een compensatiepremie in het leven geroepen. Bedrijven die niet dicht moeten, maar wel 60 procent omzetverlies lijden door de coronacrisis, krijgen deze eenmalige premie van 3.000 euro. De nieuwe premie van 3.000 euro is bedoeld voor allerlei sectoren, waaronder (maar niet beperkt tot) loodgieters, tandartsen, kinesisten, cateraars, verhuurbedrijven, schilders of kleine delicatessenzaken. Voorwaarde is wel dat het omzetverlies tussen 14 maart en 30 april minstens 60 procent lager is dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor starters moet er sprake zijn van een daling van 60 procent ten opzichte van het financieel plan. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen de compensatiepremie aanvragen, op voorwaarde dat dezelfde sociale bijdragen betaald worden als een zelfstandige in hoofdberoep. Wie lagere sociale bijdragen betaalt, kan een premie krijgen van 1.500 euro, als men niet voor meer dan 80 procent actief is als werknemer. De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO, via een verklaring op eer. Vanaf 5 mei kan je de corona compensatiepremie aanvragen bij VLAIO. Let wel: een compensaiepremie kan NIET gecombineerd worden met de hinderpremie. Moet je bedrijf bijgevolg verplicht gesloten blijven als maatregel van de overheid: vraag dan de hinderpremie aan, die hierboven werd besproken.

10. Arbeidsongeschiktheid

Indien u als zelfstandige zelf getroffen wordt door covid-19 hebt u recht op een uitkering via het ziekenfonds indien u langer dan 7 dagen ziek bent. Ben je minder dan acht dagen ziek heb je geen recht op een uitkering. Er werd een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in het leven geroepen speciaal voor covid-19 die door de behandelede geneesheer zal ingevuld moeten worden. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de website van uw ziekenfonds.

11. Specifieke steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

De land -en tuinbouwsector kan net zoals andere sectoren en onder de specifieke voorwaarden beroep doen op de coronahinderpremie of de compensatiepremie. Dit geldt vooral voor land -en tuibedrijven die voorzien in detailhandel, recreatie of horeca activiteiten, zoals hoeveterras, bloemenkwekerij, boerenmarkt,.. De Vlaamse regering heeft echter ook verschillende maatregelen genomen die specifiek gelden voor de agrovoedingssector, gelet op hun grote belang om de voedselbevoorrading te blijven garanderen.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voorziet in een tijdelijke waarborg voor bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis, zoals een omzetdaling of het niet tijdig kunnen vrkopen van producten. De maximale looptijd van de kredieten in deze waarborgregeling is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag. Klik hier voor meer informatie van de VLIF-waarborgregeling.

Normaalgezien doet de sector beroep op seizoensarbeiders, doch is dit momenteel problematisch, gelet op de sluiting van de grenzen en ziekte. Om groot personeelstekort zoveel mogelijk te vermijden, wordt de VDAB gevraagd deze vacatures maximaal in te vullen en werkzoekenden in kritieke sectoren prioritair gecontacteerd. De federale overheid staat omwille van deze redenen ook een verlenging toe van de maximumaantal toegelaten dagen seizoensarbeid.

12. Specifieke steunmaatregelen voor de evenementensector

Aangezien de overheid alle evenementen heeft afgelast, zal ook de evenementsector ernstig lijden ten gevolge van covid-19. De overheid heeft om deze reden dan ook voorzien in een aantal maatregelen die de sector moet helpen deze periode te overbruggen. het recht voor de onderneming die een evenement organiseert om tijdelijk niet terug te betalen, wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd; een afwijking van die regel, voor zover de consument kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid is om op die datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen); een voldoende tijdsbestek om terug te betalen als het evenement niet later kan worden georganiseerd, zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

13. Andere maatregelen

Zelfstandigen en ondernemingen die ingevolge de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen van de bank uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend. Hiervoor contacteert u best uw bank waar u de lening bent aangegaan. Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan waarborgen, kunnen via de waarborgregeling tot 75% van de kredietverbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Deze maatregel werd door de coronacrisis uitgebreid tot bepaalde bestaande bancaire en niet-bancaire schulden. Meer informatie vindt u hier. We sluiten niet uit dat er nog steunmaatregelen zullen volgen en/of wijzigingen aan bestaande steunmaatregelen. Wij houden dit voor u in het oog en brengen u hiervan op de hoogte. U kan ook zelf alles op de voet volgen. U vindt de meeste informatie terug op deze link op de website van vlaio.be. Neem ook zeker een kijkje op de website van uw gemeente. Er zijn heel wat gemeentes die voorzien in steunmaatregelen voor hun ondernemers en/of met initiatieven er voor zorgen dat uw onderneming zichtbaar blijft tijdens deze onzekere en moeilijke periode. Zo voorziet bijvoorbeeld de gemeente Kalmthout in een premie van 500 euro bovenop de Vlaamse hinderpremie.

Wat indien deze coronamaatregelen niet volstaan voor uw bedrijf?

1. De gerechtelijke reorganisatie

Indien de maatregelen van de overheid geen soelaas bieden, dan kan uw bedrijf mogelijks nog beschermingsmaatregelen bekomen door de figuur van de Gerechtelijke Reorganisatie uit het Wetboek Economisch Recht (WER). Deze wet is van toepassing op elke onderneming, dus ook op eenmanszaken en vrij beroepers. De gerechtelijke reorganisatie is bedoeld voor ondernemingen die te kampen hebben met tijdelijke financiële moeilijkheden (bv. ten gevolge van het coronavirus) maar eigenlijk nog voldoende opdrachten hebben en nog kunnen verder werken. Deze ondernemingen zouden er terug bovenop kunnen geraken, indien hen een haalbaar reorganisatieplan wordt toegestaan. Tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt er een periode van opschorting van betaling toegestaan aan de onderneming zodanig dat deze in alle rust kan werken aan een haalbaar en redelijk afbetalingsplan waarover later op de rechtbank gestemd zal worden. Om in gerechtelijke reorganisatie te stappen, dient een verzoekschrift te worden opgemaakt dat neergelegd dient te worden op de Ondernemingsrechtbank en dienen op straffe van onontvankelijkheid tal van stukken te worden gevoegd. Ook wanneer uw bedrijf in gerechtelijke reorganisatie zou stappen, kan u nog genieten van enkele van de hierboven opgesomde steunmaatregelen van de overheid. Dit vormt aldus een goed alternatief wanneer de maatregelen van de overheid voor uw bedrijf niet zouden volstaan om uw onderneming verder op een gezonde manier te laten bestaan.

2. Het faillissement

Is er geen enkele uitweg meer voor uw financiële problemen, bent u op duurzame wijze gestopt met betalen en is uw krediet gestopt, dan zal een faillissement helaas onvermijdelijk zijn. De faillissementsprocedure is van toepassing zowel op natuurlijke personen als rechtspersonen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitvoeren. Belangrijk voor u om te weten is dat, zelfs indien één van uw schuldeisers of uzelf het faillissement zou aanvragen, dit niet noodzakelijk financiële zelfmoord betekent. Voor eenmanszaken is het namelijk zo dat u bij een faillissement in de meeste gevallen bij de sluiting van het faillissement of reeds vroeger (zes maanden na het uitspreken van het faillissement) kan verzoeken om de verschoonbaarheid. Verschoonbaarheid betekent een kwijtschelding van de schulden van de gefailleerde en zijn medeschuldenaars (een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner bijvoorbeeld) voor de restschulden van het faillissement. Vennootschappen kunnen niet verschoonbaar verklaard worden. Wanneer uw zelfstandige activiteit werd ondergebracht in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan u namelijk zoieso niet met uw eigen vermogen aangesproken worden voor beroepsschulden. Enkel indien u als zaakvoerder een ‘kennelijk grove fout’ gemaakt hebt, die heeft bijgedragen tot het faillissement, zal u persoonlijk gehouden kunnen zijn voor deze schulden. In de meeste gevallen kan u na een faillissement beginnen met een propere lei en een nieuwe zelfstandige activiteit opzetten. Aangezien de overheidsmaatregelen ondertussen geruime tijd gelden en de economie duidelijk de gevolgen van de coronacrisis voelt, werd door de Federale Overheid een 'pauzeknop' ingevoerd. Deze pauzeknop bestaat uit een tijdelijke opschorting van bepaalde verplichtingen, teneinde zo een toevloed aan gerechtelijke reorganisaties en faillissementen te voorkomen. U leest alles over de mogelijkheden van deze pauzeknop in onze blog: tijdelijke pauzeknop voor ondernemingen in moeilijkheden door Covid-19.

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law