Loading...

Blog

To pacht or not to pacht

15.08.2023

Vind ons
op sociale media

To pacht or not to pacht

Wanneer je als eigenaar een landbouwgrond wilt verhuren, dan val je in principe onder de strenge regels van de Pachtwet.

Pacht is een contractuele overeenkomst tussen de eigenaar (de verpachter) en een pachter waarbij de verpachter het recht verleent aan de pachter om gebruik te maken van zijn grond of gebouwen tegen een afgesproken vergoeding.

Om te kunnen spreken van pacht, moeten er enkele voorwaarden vervuld zijn.

  • De bestemmingsvoorwaarde: de pachter huurt onroerende goederen.
  • Het onroerend goed maakt deel uit van een landbouwbedrijf. De pachter kan deze activiteiten zowel in hoofd- als in bijberoep uitoefenen.
  • De pachter betaalt een redelijke vergoeding aan de verpachter. Wist je trouwens dat de pachtprijs niet noodzakelijk in geld moet worden betaald? Zo kan de pachter ook betalen in natura, bijvoorbeeld deels of volledig in landbouwproducten.
  • De verpachter gaat akkoord met de pacht

Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, dan is de Pachtwet in principe van rechtswege van toepassing desondanks partijen een andersluidende overeenkomst hebben gesloten.

Maar dat is niet altijd in het voordeel van de grondeigenaar aangezien de pachtwet een sterke bescherming kent ten aanzien van de pachter/landbouwer: Zo zal niet enkel de duurtijd van de overeenkomst negen jaar bedragen en zijn de opzegmogelijkheden beperkt, de eigenaar zal ook een vergoeding moeten betalen aan de afgaande pachter wanneer hij toch een opzeg zou kunnen geven.

Bovendien heeft de pachter een voorkooprecht en heeft de pachter dus het wettelijk recht en de mogelijkheid om de gronden of gebouwen die hij pacht bij voorrang op een kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

Is het ook mogelijk om daarbuiten te blijven?

Zodra aan de voorwaarden van de Pachtwet voldaan is, gaat het immers automatisch om pacht. Het is dus kwestie om buiten die voorwaarden te blijven...

Geen huurprijs? Het kan enkel om pacht gaan als er een prijs betaald wordt. Een kosteloze terbeschikkingstelling van een landbouwgrond is immers een bruikleen en geen pacht. Het is dan niet van belang dat er aan alle andere voorwaarden van de Pachtwet voldaan is.

Gebruik via een bezetting ter bede? Dergelijk precair gebruik kan de toepassing van de Pachtwet uitsluiten indien er kan worden aangetoond dat het einde van het gebruik wordt gekoppeld aan het vervullen van een toekomstige gebeurtenis dewelke de definitieve bestemming van het goed zal bepalen.

Een bezetting ter bede kan dus m.a.w. wél geldig zijn indien er hierin uitdrukkelijk bepaald wordt dat het de bedoeling is dat de Pachtwet uitgesloten wordt. Een bezetting ter bede kan wel enkel als het gaat om een precair gebruik in afwachting van iets, bv. de verkoop of het overlijden van de eigenaar die zelf te oud is om de grond te bewerken.

Wens je jouw gronden te verhuren maar weet je niet onder welke voorwaarden? of wens je na te gaan of de pachtwetgeving van toepassing is op jouw specifieke situatie? Contacteer ons dan gerust zodanig dat we dit samen kunnen bekijken!


Lauranne Van Daele


Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law