Loading...

Blog

Hoeveel alimentatie moet ik betalen voor mijn kind?

Heb jij kinderen en ga je uit elkaar? Dan blijf je verantwoordelijk voor de verzorging en de kosten van jouw kinderen.

Het maakt hierbij niet uit of je getrouwd bent, wettelijk of feitelijk samenwonend en/of je misschien zelfs geen relatie had.

Van zodra er een biologische of wettelijke afstamming (zoals adoptie) vaststaat, ben je onderhoudsplichtig voor je kind en bestaat de kans dat jij of jouw ex-partner alimentatie (of een onderhoudsbijdrage, want dat is namelijk hetzelfde) zal moeten betalen voor het onderhoud van jullie kind(eren).

10.01.2020

Vind ons
op sociale media

Hoeveel alimentatie moet ik betalen voor mijn kind?

Wat staat er juist in het wetboek bepaald over kinderalimentatie?

Artikel 203 Burgerlijk wetboek bepaalt dat ouders naar evenredigheid van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen.

Dit betekent dat elke ouder in verhouding tot zijn/ haar inkomen, zal dienen in te staan voor de kost die het kind (of de kinderen) met zich meebrengt.

Voorbeeld: (zonder rekening te houden met de andere parameters) Vader verdient maandelijks 2.500 € netto, moeder 1.500 €: Vader dient 62.5 % van de kosten van het kind te dragen, moeder 37.5%

Niet enkel de beroepsinkomsten worden in aanmerking genomen, maar ook roerende en onroerende inkomsten (zoals huurgelden), alsook alle voordelen die uw levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen (zoals bedrijfswagen, tankkaart, maaltijdcheques,…). Artikel 1321 §1 Gerechtelijk Wetboek vermeldt naast het inkomen van de ouders nog 7 andere parameters waar rekening mee gehouden moet worden voor de berekening van de alimentatie, zoals: de gewone en buitengewone kosten waaruit het budget voor het kind is samengesteld, de verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura van elk van de ouders, de kinderbijslag en andere sociale en fiscale voordelen, ...

Verschillende berekeningswijzen en de rekentool ‘methode Hobin’

De wet voorziet parameters, maar geen concrete wiskundige berekening waar we ons op kunnen baseren om te gaan rekenen. Om hier een oplossing voor te vinden, werden door de jaren heen verschillende methodes ontwikkeld om te berekenen hoeveel onderhoudsbijdrage in jouw situatie betaald of ontvangen zou moeten worden. Zo is er de methode Renard, methode van de gezinsbond, methode Tremmery,…

Ook het internet bulkt van allerlei gratis (en betalende) tools om alimentatie te berekenen, onder meer op basis van voormelde methodes. Al deze berekeningswijzen hebben echter hun beperkingen, waardoor geen enkele van deze berekeningswijzen helemaal ingeburgerd is geraakt op de rechtbanken: de ene familierechter gebruikte de ene methode, andere rechters gebruikten dan weer een andere methode.

Hierdoor bleef er steeds veel onduidelijkheid bestaan over hoe de onderhoudsbijdrage voor de kinderen juist berekend moest worden en kon de uitspraak betreffende de alimentatie helemaal anders uitdraaien dan verwacht. Het was dan ook geen overbodige luxe dat hier meer zekerheid geboden zou kunnen worden en dat er meer uniformiteit en vooral meer voorspelbaarheid gecreëerd zou worden in de uitspraken van de familierechters. Met deze reden in het achterhoofd werd, met de medewerking van heel wat Vlaamse familierechters, een nieuwe rekentool ontwikkeld. Deze rekentool werd zopas gepubliceerd en is gekend onder de benaming ‘methode Hobin’, genoemd naar haar bedenker Rob Hobin, eerste voorzitter en familierechter bij het Hof van beroep te Antwerpen, en heeft de uitdrukkelijke bedoeling om gelijkheid en duidelijkheid te creëren in de berekening van alimentatie voor kinderen.

Hoe wordt de onderhoudsbijdrage nu juist berekend?

In de wet werden dus maar liefst 8 parameters voorzien waarmee rekening gehouden moet worden wanneer alimentatie wordt berekend. De meesten hiervan werden vanzelfsprekend opgenomen in de rekentool Hobin, zoals onder meer:

De inkomsten van de ouders

Het gemiddeld maandinkomen van elke ouder dient te worden berekend. Dit gebeurt meestal op basis van de meest recente belastingsaanslagen en loonfiches, maar kan ook worden samengesteld op basis van boekhoudkundige gegevens van een eigen vennootschap of op basis van het verdienvermogen. Van dit gemiddeld maandinkomen wordt vervolgens een forfait afgetrokken aan vaste kosten. Op deze manier berekent men de overblijvende middelen van elke ouder en kan men de verhouding (percentagegewijs) van elke ouder in de gezamenlijke middelen bepalen Naast het gezamenlijk inkomen van beide ouders wordt ook rekening gehouden met de kinderbijslag of het groeipakket, om zo tot het totaal gezinsinkomen te komen.

De verblijfsregeling

De onderhoudsbijdrage hangt uiteraard rechtstreeks af van hoe vaak het kind bij de ene dan wel de andere ouder verblijft. Immers levert de ouder waar het kind meer verblijft, meer bijdrage in natura, waardoor deze meer bijdraagt in de kosten van het kind dan de ouder waar het kind minder verblijft.

De kost van het kind

Wat kost nu juist het hebben van een kind? Ook dit is een variabel bedrag, dat berekend wordt op basis van het totaal gezinsinkomen en op basis van de leeftijd van het kind en wat rechtstreeks effect zal hebben op de te betalen of de te ontvangen onderhoudsbijdrage. Deze parameters brengen ons samen met de andere parameters (uit de wet en de rekentool) tot volgende formule voor alle kinderen samen: (Totale kinderkost in euro – totale kinderbijslag of groeipakket in euro) x aandeel onderhoudsplichtige middelen in % - aandeel onderhoudsplichtige in natura in % van de totale kinderkost in euro.

Alimentatie voor de kinderen berekenen is maatwerk

Je zal - na het lezen van deze wiskundige formule - snel begrijpen dat het berekenen van alimentatie voor kinderen geen snelle wiskundige berekening is, maar dat hiervoor heel wat achterliggende informatie moet worden gemonitord en berekend, alvorens tot een bepaald bedrag uitgekomen wordt. Wanneer je ons dus zou vragen hoeveel alimentatie jij juist voor jouw kind(eren) mag verwachten en of het bedrag dat men van jou vraagt niet te hoog is, kunnen we hier niet in één adem op antwoorden. In het ene gezin is er 100 € per kind verschuldigd, terwijl in het andere gezin 400 € per kind een correct bedrag is. Iedere situatie is uniek. Het berekenen van alimentatie is dus maatwerk, waarbij de nieuwe rekentool meer duidelijkheid kan geven over de mogelijkheden. Uiteraard blijft de uitkomst steeds afhankelijk van de parameters die in de rekentool worden ingegeven en is de rekentool ontwikkelt voor standaardsituaties. Afwijken kan en mag dus.

Wist je tot slot dat:

  • Alimentatie voor de kinderen niet hetzelfde is als alimentatie voor een ex-partner en deze dus ook op een andere manier wordt berekend?
  • De onderhoudsbijdrage meestal dient voor de gewone (verblijfsgerelateerde en verblijfsoverstijgende) kosten. Voor de buitengewone kosten (zijnde medische kosten, kosten van opleiding, hobby's e.d.) wordt vaak een percentagegewijze verdeling voorzien, op basis van de respectieve inkomsten van de ouders?
  • Deze rekentool niet enkel handig is om kinderalimentatie te berekenen wanneer je uit elkaar gaat, doch ook om te bekijken of er bij gewijzigde omstandigheden (gewijzigde omgangsregeling of beduidend meer of minder verdienen van de ene of de andere partner) een aanpassing van de alimentatie nodig is?

Heb je vragen over kinderalimentatie of over ‘uit elkaar gaan’? Lees dan ook onze blog ‘Ik wil uiteen met mijn partner, maar ik wil geen vechtscheiding.’ of laat je goed adviseren alvorens bepaalde akkoorden te sluiten.

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law