Loading...

Blog

Mag de omgangsregeling met uw kinderen nog doorgaan tijdens de coronamaatregelen?

De Nationale Veiligheidsraad heeft vorige week beslist dat iedereen zoveel mogelijk moet thuisblijven om het coronavirus verder in te dijken. Zoals minister Maggie de Block het zegt: “Blijf in uw kot!”.

Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn nog toegelaten en onze landsgrenzen werden gesloten voor niet- essentiële verplaatsingen.

Wat gebeurt er nu met de kinderen van niet samenwonende (gescheiden) ouders? Mag de omgangsregeling nog doorgaan?

23.03.2020

Vind ons
op sociale media

Mag de omgangsregeling met uw kinderen nog doorgaan tijdens de coronamaatregelen?

De regel: de verblijfsregeling blijft gelden

Hoewel het halen en brengen van de kinderen niet in de richtlijn van de Veiligheidsraad wordt vermeld als een noodzakelijke verplaatsing, verduidelijkte Vlaams minister-president Jan Jambon dat er geen verbod bestaat op alles binnen het gezinsverband, ook niet bij een zogenaamd “uiteengerukt gezin”.

Dit betekent dat de huidige coronamaatregelen de wissel tussen mama en papa (of ouders van hetzelfde geslacht) niet in de weg staan.

De verblijfsregeling loopt gewoon door, zoals omschreven in het vonnis van de familierechtbank en/of in de overeenkomst, en dient dan ook door beide ouders gerespecteerd te worden. Dit geldt ook wanneer één van de ouders in het buitenland zou wonen (uiteraard voor zover de wissel met de wagen kan gebeuren, het vliegverkeer ligt namelijk stil). De wissel van de kinderen is een geldige reden om de grens over te steken. Neem wel zeker steeds uw overeenkomst/ vonnis mee wanneer u een verplaatsing maakt, zodoende dat u aan de politiediensten kan verklaren dat U een essentiële verplaatsing aan het maken bent en/of dat u gerechtigd bent om de grens over te steken om uw kind(eren) weg te brengen of op te halen. Een heel aantal grensovergangen werd ondertussen gebarricadeerd (zoals bijvoorbeeld in Hoogstraten, Baarle-Herthog, Ravels,…), waardoor de politiediensten de andere grensovergangen beter kunnen controleren. De kans is dus reëel dat u zich op één van deze overgangen moet verantwoorden. Een gewaarschuwd man/ vrouw is er twee waard.

U mag in onderling overleg tijdelijk afwijken van de normale verblijfsregeling

De omgangsregeling uit de overeenkomst of het vonnis is de regel, doch kan u hier in onderling overleg steeds van afwijken. Communicatie tussen ouders is erg belangrijk en absoluut in het belang van het kind. In onzekere en moeilijke periodes is dit helemaal het geval en is het belangrijk dat ouders goed communiceren en begrip en respect naar elkaar toe kunnen blijven tonen. Gelet op de huidige crisissituatie is het mogelijk dat gemaakte afspraken of bepalingen uit een vastgelegde regeling niet nagekomen kunnen worden en dat de verblijfsregeling voorlopig aangepast dient te worden.

Denk maar de situatie waarin u, iemand van uw gezin of uw kind zelf ziek is (corona gerelateerd uiteraard). In dat geval kan u best geen wissel laten plaatsvinden. U riskeert namelijk ook de andere ouder (en eventueel de andere gezinsleden) te besmetten. Laat in deze gevallen de wissel opnieuw plaatsvinden zodra alle gevaar geweken is en voorzie regelmatige contacten op een andere manier, zoals bijvoorbeeld via telefoon, videogesprekken, per brief,….

Kan u of uw expartner het kind niet opvangen aangezien één van u beiden werkt in een essentiële sector, zoals de zorg, en hierdoor mogelijks meer of op andere momenten dient te werken? Doe in deze gevallen bij voorkeur beroep op de andere ouder voor opvang, voor zover dit mogelijk zou zijn en kom mogelijks voorlopig een andere omgangsregeling overeen.

Indien gewenst, en in onderling overleg, kan u mogelijks de vakantieregeling (bijvoorbeeld deze van de paasvakantie) reeds nu van kracht laten gaan. Dit kan mogelijks een oplossing zijn voor opvangproblemen wanneer u meer of anders dient te werken, of is misschien net een welkome oplossing wanneer één van u beiden tijdelijk werkloos is en bijgevolg meer thuis is?

Het spreekt voor zich dat u als ouder altijd uw gezond verstand dient te gebruiken en beslissingen neemt in het belang van uw kind. Een wijziging van de regeling in onderling overleg, kan mogelijks een goede tijdelijke oplossing zijn voor uw gezin. Uiteraard kan bovenstaande géén vrijgeleide betekenen om de omgangsregeling zonder meer niet langer toe te passen wanneer daar geen reden toe is en dienen deze tijdelijke oplossingen altijd in onderling overleg te gebeuren.

Tips en tricks bij de wissel en de omgangsregeling tijdens de coronamaatregelen

De algemene coronamaatregelen van de overheid gelden ten aanzien van iedereen. Er zijn echter specifieke zaken waar u als ouder de komende weken extra aandacht aan kan besteden:

Maak de overdracht van het kind zo kort mogelijk: geef geen handen of een kus, maar keer meteen weer naar huis;

Zorg dat de kinderen al hun benodigde spullen bij zich hebben, zodoende dat niet nodeloos over en weer gereden moet worden;

Zorg voor structuur en regelmaat en probeer een dag voor het kind zo normaal als mogelijk in te vullen;

De regering raadt lichaamsbeweging in de buitenlucht aan. Dit is toegestaan met je gezinsleden (die onder hetzelfde dak wonen/verblijven). Het is uiteraard wel belangrijk om een redelijke afstand te behouden;

Beperk familiale bezoeken tot een minimum. Stel dat bezoek uit tot na de periode van de maatregelen, zodat er geen overdracht van het virus mogelijk is tussen mensen van verschillende generaties;

Bereid u er op voor dat de epidemie en de bijhorende maatregelen nog enkele weken zullen voortduren, en dus ook na 5 april. Viroloog Marc Van Ranst verwacht zo’n 10 weken: bekijk uw omgangsregeling en de praktische oplossingen ervan dus zeker voor een langere periode; Volg de instructies en maatregelen van de overheid op en gebruik je gezond verstand;

Zit uw kind met vragen of heeft deze het moeilijk? Jongeren kunnen terecht bij Awel (bel naar 102 of chat op www.awel.be); u kan voor een luisterend oor terecht bij tele-onthaal (bel naar 106 of chat op www.tele-onthaal.be).

Heeft u vragen over de toepassing van de omgangsregeling? Wil uw ex-partner niet naar een tijdelijke oplossing toewerken of is uw vonnis/ overeenkomst niet duidelijk? Dan brengen wij u graag meer duidelijkheid.


Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law