Loading...

Tarieven voor advocatuur

Procederen, onderhandelen & adviseren

Spreek je graag met een juridisch expert? Dit kan bij ons vrijblijvend (dus zonder dat automatisch een dossier wordt geopend) en aan een vast verlaagd tarief. Een eerste consultatie kost je tussen 50 en 75 € (excl. BTW), afhankelijk van de duurtijd van de consultatie. Wordt er een dossier geopend, dan bestaat ons ereloon uit (1) een uurtarief, (2) de vergoeding van kantoorkosten en (3) de uitgaven. Mogelijks heeft u wel recht op rechtsbijstand of kunnen er kosten worden gerecupereerd?

Voor bedrijven die facturen wensen in te vorderen werken wij met speciale tarieven.

Tarieven voor advocatuur

Uurtarief

Onze diensten worden aangerekend aan een standaard ereloon tussen 150,00 € en 175,00 € per uur (excl. 21% BTW). Het basis ereloon kan worden gecorrigeerd in functie van de moeilijkheidsgraad, de spoedeisendheid, aard en omvang van de zaak en/of het bereikte resultaat, doch wordt dit met u steeds bij aanvang van het dossier besproken.

Graag een eerste consultatie?

Deze eerste consultatie (max. 60min) bieden wij aan een verlaagd vast tarief aan. We rekenen hiervoor een bedrag tussen 50 en 75 € (excl. 21% BTW), afhankelijk van de duurtijd van de consultatie. Dit vast tarief geldt voor zover deze consultatie beperkt is tot een eerste advies en er bijgevolg geen dossier dient te worden opgestart of bijkomende prestaties geleverd dienen te worden (zoals opzoekingen, opmaak brief,…). 

De eerste consultatie is steeds vrijblijvend: u beslist of u al dan niet het dossier aan ons toevertrouwt. Wanneer u beslist om met ons kantoor samen te werken, maken wij duidelijke ereloonafspraken op basis van onze tarieven die wij vastleggen in een geschreven ereloonovereenkomst.

Tijdens een eerste consultatie bespreekt u met ons uw juridisch probleem, ontvangt U nuttige informatie en bespreken wij de mogelijke oplossingen.

Kantoorkosten

Hoewel het uitoefenen van het beroep van advocaat, zoals elk dienstverlenend beroep, veel kosten met zich meebrengt (afschrijving kantoorruimte, aankoop en onderhoud kantoormateriaal, kosten van secretariaat, boekhouding, databanken, beveiligde netwerk en internetomgeving,…) kiest ons kantoor er uitdrukkelijk voor om, in tegenstelling tot de meeste andere kantoren, voor nieuwe dossiers vanaf 2 september 2019 geen kantoorkosten aan te rekenen. Wij willen de kostprijs van onze juridische diensten zo transparant mogelijk houden. Omwille van deze reden rekenen wij in deze nieuwe dossiers enkel de verplaatsingskosten aan 0.50 €/km excl. 21% BTW en rekenen wij geen kosten voor briefwisseling, kopies, fax, internet, boekhouding en dergelijke.

Tarieven voor advocatuur
Tarieven voor advocatuur

Uitgaven

Het voeren van een procedure brengt vaak gerechtskosten of nog andere uitgaven met zich mee. Het gaat dan hoofdzakelijk om de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de kosten van bepaalde administratieve attesten, aangetekende zendingen, de rechten betaald aan een rechtbank, de kosten van een gerechtsdeskundige, vertalingen, … Deze uitgaven zijn vanzelfsprekend geen kantoorkosten en worden door de cliënt zelf betaald.

Provisies

Bij het opstarten van een dossier wordt steeds een voorschot (provisie) gevraagd, waarvan het bedrag afhangt van de te verwachten te leveren prestaties, de te betalen uitgaven, …

Vervolgens wordt er gewerkt met tussentijdse provisiefacturen, zodat de kosten voldoende gespreid worden en u niet verrast wordt door een eventuele hoge eindfactuur. Hierbij wordt steeds het overzicht geleverd van de geleverde prestaties, zodoende dat u volledige transparantie wordt geboden over de aangerekende bedragen.

Het voorschot, de frequentie van de tussentijdse facturen en de wijze van betaling wordt steeds bepaald in overleg met de cliënt.

Tarieven voor advocatuur
Tarieven voor advocatuur

Rechtsbijstand

Zonder het vaak zelf te weten beschikt u mogelijks over de gratis tussenkomst van een raadsman op basis van een polis rechtsbijstand (verbonden aan bijvoorbeeld uw autoverzekering, familiale verzekering, brand- en diefstalverzekering, ongevallenverzekering, algemene rechtsbijstandsverzekering, … )

Wij kijken samen met u of met uw verzekeringsmakelaar na of u rechtsbijstand geniet. In dit geval bent u ons namelijk geen ereloon verschuldigd en worden onze kosten plus de gerechtskosten door uw verzekeraar gedekt.

Onthoud dat u in regel de keuzevrijheid heeft om uw eigen advocaat te kiezen. Maak hiervan gebruik!

Recuperatie van de kosten

Wanneer u na het voeren van een juridische procedure in het gelijk wordt gesteld, is de kans reëel dat u een rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend. Dit is een bedrag dat de in het ongelijk gestelde partij aan u dient te betalen, aangezien u een advocaat onder de arm heeft dienen te nemen.

Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding is een vast, forfaitair bedrag dat wordt bepaald op basis van de waarde van het geschil. De rechtsplegingsvergoeding zal een gedeelte van de advocatenkosten dragen, doch niet alles. Ook de gemaakte gerechtskosten (dagvaardingskost, rolrecht, kosten gerechtsdeskundige,…) dienen door de in het ongelijk gestelde partij betaald te worden of zullen op hem/ haar kunnen worden verhaald.

Wees er wel van bewust dat het omgekeerde geval eveneens geldt, namelijk indien u in het ongelijk wordt gesteld, dan dient u de gerechtskosten te betalen plus de rechtsplegingsvergoeding, bovenop de kosten van uw eigen advocaat.

Tarieven voor advocatuur
Tarieven voor advocatuur

Invorderen van facturen

Bij de invordering van onbetaalde facturen hanteren wij speciale tarieven. Wij maken hierbij een onderscheid tussen onbetwiste en betwiste facturen.

Niet betwiste facturen

Wanneer de in te vorderen facturen niet worden geprotesteerd door de schuldenaar of enkel afbetalingstermijnen worden gevraagd, zal ons ereloon worden bepaald door de bedragen die worden betaald bovenop de hoofdsom van de factuur (zijnde de interesten, schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding).

U ontvangt bij recuperatie zelf steeds de hoofdsom van de factuur. Het is uw schuldenaar die de advocatenkosten draagt. Enkel de BTW op het ereloon draagt u zelf.

In geval van onmogelijkheid tot recuperatie (bijvoorbeeld bij onmogelijkheid tot uitvoering, faillissement, collectieve schuldenregeling,...) worden onze erelonen beperkt en zal een forfaitair bedrag tussen 175,00 € en 750,00 € (excl. BTW) worden aangerekend, afhankelijk van het aantal geleverde prestaties en de waarde van de zaak.

Betwiste facturen

Indien door tegenpartij discussie ten gronde wordt gevoerd en voor de rechtbank of bemiddelingsinstantie conclusies opgesteld dienen te worden, zullen de diensten worden aangerekend volgens het standaard uurtarief, kosten en uitgaven zoals hierboven uiteengezet.

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law