Loading...

Hoe werkt een bemiddeling?

Een bemiddelaar behartigt op neutrale wijze de belangen van beide partijen (en niet van één van hen). De bemiddelaar zal de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen begeleiden en zal een klimaat scheppen voor serene en gelijkwaardige gesprekken. 

Onze bemiddelaars hebben grote juridische kennis in onze expertises en zullen de deelnemers op hun vraag uitdrukkelijk informeren over hun rechten en plichten, doch zonder te gaan adviseren of te oordelen.

Een bemiddeling gebeurt op elk ogenblik vrijwillig en is vertrouwelijk: niets uit de gesprekken of uit de overgemaakte documenten mag voor de rechtbank worden gebruikt, tenzij de geheimhoudingsplicht expliciet wordt opgeheven.

Door onze juridische achtergrond kan elk (zelfs gedeeltelijk) akkoord op ons kantoor in een bemiddelingsakkoord worden gegoten, hetwelk via de loutere voorlegging voor de rechtbank de waarde van een vonnis kan krijgen. 

Treden wij op als bemiddelaar? Dan kunnen wij nadien niet meer optreden als advocaat van één van de deelnemers in een gerechtelijke procedure. Dit waarborgt onze neutraliteit als bemiddelaar. 


Tarieven voor bemiddeling

Uurtarief

Bemiddelingen worden aangerekend aan een ereloon van 150,00 € per uur. Dit tarief wordt aangerekend voor alle door de bemiddelaar te leveren diensten: zoals o.a. de gemeenschappelijke en individuele sessies, de opening van het dossier, de voorbereiding, opstellen akkoord, homologatieverzoekschrift, opvolging en afhandeling, mails en telefonische onderhouden die betrekking hebben op de bemiddeling.

Dit bedrag is exclusief 21% BTW. Familiale bemiddelingen zijn vrijgesteld van BTW, op andere bemiddelingen dient wel BTW te worden geheven.

Het ereloon en de kosten zijn niet afhankelijk van het behaalde resultaat of het welslagen van de bemiddeling.

Kantoorkosten en uitgaven

De kantoorkosten, zoals administratieve kosten voor opening dossier, briefwisseling, kopies, fax, internet, boekhouding, archivering, secretariaat e.d., zitten vervat in het ereloon en worden niet apart aangerekend. Enkel de eventuele verplaatsingskosten worden apart aangerekend aan 0,50 €/km.

Uitgaven zijn de kosten die de bemiddelaar heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de griffie. Dit zijn vaak gerechtskosten. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon en dienen volledig door de cliënten te worden betaald.

Tarieven voor bemiddeling
Tarieven voor bemiddeling

Provisies

Partijen betalen voorafgaandelijk aan de bemiddeling elk een provisie van € 175,00, vooraleer de bemiddelaar tot bemiddeling kan overgaan. Betaling gebeurt ter plaatse bij aanvang van de eerste sessie of kan voordien worden overgeschreven op rekening BE76 1030 7753 4895.

De bemiddelaar maakt vervolgens tussentijds bij elke vervolgsessie een provisiefactuur op, die telkens onmiddellijk ter plaatse betaalbaar is. Bij dossierafsluiting wordt vervolgens een gedetailleerde eindfactuur opgemaakt met daarbij een overzicht van de geleverde prestaties en gemaakte kosten, waarbij de betaalde provisiefacturen worden afgetrokken.

Partijen betalen een gelijk deel van het uurloon en de kosten, behoudens een andere afspraak.

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law