Loading...

Blog

De nieuwe vennootschapswet: Is uw onderneming reeds in orde?

n 2019 werd het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ingevoerd, waarin tal van bestaande vennootschapsregels grondig werden hervormd.

De nieuwe wetgeving geldt onmiddellijk voor alle nieuwe vennootschappen die na 1 mei 2019 werden opgericht en zal vanaf 1 januari 2024 ook volledig van toepassing zijn op de bestaande (voorheen opgerichte) vennootschappen.

Voor bestaande vennootschappen is het erg belangrijk te weten dat u niet gewoon kan afwachten tot 2024, maar dat bepaalde dwingende regels uit het nieuwe recht reeds vanaf 1 januari 2020 onmiddellijk op u van toepassing zijn geworden, ongeacht wat er in uw statuten staat.

07.02.2020

Vind ons
op sociale media

De nieuwe vennootschapswet: Is uw onderneming reeds in orde?

Wijzigingen uit het nieuw vennootschapsrecht die automatisch van toepassing zijn op alle BVBA’s vanaf 1 januari 2020

1. Alle BVBA’s werden automatisch omgevormd naar een BV

Vanaf 1 januari 2020 worden alle BVBA’s automatisch een BV (besloten vennootschap) genoemd. Voor U als ondernemer heeft dit tot onmiddellijk gevolg dat u vanaf 1 januari op al uw documenten (facturen, website, social media) de vermelding BVBA zal moeten aanpassen naar BV.

2. U bent niet langer zaakvoerder van een BVBA, maar bestuurder van een BV

De terminologie die voor een BV door de nieuwe wet gebruikt wordt, vertoont veel gelijkenissen met deze van een NV, zoals het begrip ‘bestuurder’. Waar we vroeger spraken van een zaakvoerder van een vennootschap is dit nu een bestuurder geworden.

3. De balans- en liquiditeitstest als voorwaarde voor het uitkeren van dividenden

Om een dividend uit te keren na 1 januari 2020, moet je bedrijf eerst slagen voor een balans- en liquiditeitstest. Dit betekent dat, na de uitbetaling van het dividend, (1) je eigen vermogen niet negatief mag worden en (2) je alle opeisbare schulden van de komende 12 maanden moet kunnen betalen.

4. Bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt

De aansprakelijkheid van bestuurders wordt beperkt door de nieuwe wet. Daar waar bestuurders onder de oude wetgeving onbeperkt aansprakelijk waren, kunnen bestuurders thans maar aansprakelijk gesteld worden voor een bedrag tussen minimum 125.000 euro en maximum 12 miljoen euro, afhankelijk van de grootte van hun onderneming. Deze begrenzing geldt wel enkel voor een toevallige lichte fout en bijgevolg niet voor bedrieglijk opzet. Ook geldt deze begrenzing niet voor onbetaalde sociale bijdragen, BTW en bedrijfsvoorheffing. Dit zijn slechts enkele wijzigingen die onmiddellijk voor alle BVBA’s van toepassing zijn: ook de vereffening van de vennootschap, geschillenregeling (uittreding, uitsluiting) .. zijn reeds van kracht.

Wijzigingen van toepassing voor bestaande BVBA's vanaf 1 januari 2024

In het nieuwe wetboek zijn tevens een heel aantal veranderingen voorzien die nog niet automatisch in werking zijn getreden. Om deze veranderingen door te voeren, dienen alle vennootschappen vóór 1 januari 2024 naar de notaris te gaan om de statuten van de vennootschap aan te passen. U beschikt als bestaande vennootschap dus nog over een termijn van 4 jaar (tot en met 31 december 2023) om uw statuten van de vennootschap aan te passen, doch kan dit ook reeds vroeger. Zo kan U nu reeds kiezen voor de mogelijkheid ‘opt-in’ om uw BVBA om te vormen en onder de volledige nieuwe regelgeving te vallen. Wanneer u om eender welke reden al een statutenwijziging zou doorvoeren voor 1 januari 2024, bent u verplicht om ook alle andere bepalingen van uw statuten te laten aanpassen aan de nieuwe regels.

Waarom zou u nu reeds de statuten van uw bvba aanpassen?

Er kan gekozen worden om statuten op te stellen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de huidige statuten van de BVBA, doch kunnen er uiteraard ook wijzigingen aangebracht worden.

De nieuwe wetgeving geeft U namelijk de mogelijkheid om een BV op maat van uw onderneming te maken. Er werden wettelijke regels voorzien, doch geeft de nieuwe wetgeving een grote vrijheid om hiervan, in het belang van uw vennootschap, af te wijken.

  • Zo zijn er meer mogelijkheden voor winstuitkering: Daar waar de dividenden in een bvba altijd verdeeld dienden te worden in verhouding tot de aandeleneigendom, kan er nu beslist worden dat er aandelen zijn met of zonder recht op deelname in winstuitkering. Op deze manier kan er onderscheid gemaakt worden tussen vennoten.
  • In principe heeft elk aandeel in een NV en BV 1 stem. In de statuten kan je hiervan afwijken en kunnen de aandelen volledig vrij overdraagbaar gemaakt worden en kunnen er verschillende soorten aandelen voorzien worden. Zo kunnen er aandelen zijn met meervoudig stemrecht, aandelen zonder stemrecht en aandelen die enkel onder bepaalde voorwaarden kunnen stemmen.
  • Indien u een nieuwe aandeelhouder aan boord wil nemen, kan deze onder de nieuwe wetgeving ook een inbreng van toekomstige arbeid of van knowhow doen die op dezelfde wijze vergoed kan worden als kapitaal. Voor uw bvba is dit een mogelijkheid om een persoon zonder geld toch te binden aan uw vennootschap
  • Bij overdracht/ verkoop van aandelen van een BVBA moest de meerderheid van de andere vennoten hiervoor hun toestemming geven. Hiervan kan nu afgeweken worden en kunnen strengere of soepelere regels gekozen worden voor de overdracht van aandelen.

Tot en met 1 januari 2024 kan U de wijziging van de statuten op elk ogenblik doorvoeren, doch is het wellicht het meest interessant om deze omvorming te koppelen aan een andere wijziging (zoals mogelijks een wijziging van de naam of activiteit van de vennootschap), zodoende dat slechts éénmaal notariskosten gemaakt moeten worden.

Op 1 januari 2024 zal het nieuwe Wetboek volledig in werking zijn. Vormt u uw vennootschap niet zelf om voor 1 januari 2024? Dan krijgt u automatisch de dichtst aanleunende rechtsvorm en valt u terug op de wettelijk voorziene regelgeving, die mogelijks afwijkt van datgene dat voor uw vennootschap aangewezen is.

Lexa Law
Lexa Law

Laat ons samen werken
aan uw zaak

Lexa Law